ทำเนียบแพทย์

พทป.มงคลฉัตร อวงรัมย์ (หมอโบนัส)

พทป.มงคลฉัตร อวงรัมย์ (หมอโบนัส)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ความเชี่ยวชาญ

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณสืบทอดภายในตระกูล ”หมองาม หมอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”ทั้ง 4 ด้าน ด้านเวชกรรม ( ตรวจชีพจรจตุรธาตุและการวิเคราะห์ดุลย์ธาตุภายใน ) หัตถเวชกรรม ( เขยื้อนเอ็นและกล้ามเนื้อ ปรับสมดุลโครงสร้างกระดูก จอดกระดูก ตอกเส้น ฮีดเลือด ) เภสัชกรรม ( วิเคราะห์ตั้งตำรับยาเฉพาะบุคคล ) และการผดุงครรภ์

 • ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรจตุรธาตุใช้ตรวจวิเคราะห์ดูปัจจุบันธาตุ นำมาตรวจวินิจฉัยและประยุกต์กับศาสตร์การแพทย์ปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ตั้งของโรค และการวางแผนรักษาให้เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล
 • หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุดตามศาสตร์การนวดเขยื้อนเอ็นแบบโบราณที่สืบทอดมาในตระกูล, ปรับสมดุลโครงสร้างกระดูก ( ดัดกระดูก ), ตอกเส้น, ฮีดเลือด ประยุกต์กับการนวดกดจุดตามหลักกายวิภาคศาสตร์ของแผนปัจจุบัน
 • เภสัชกรรม จ่ายยาสมุนไพรรักษาอาการแบบเฉพาะบุคคล   การใช้หลักการโภชนบำบัด ด้วยหลักอาหารอินทรีย์ ( มาตรฐานออแกนิคสากล ) เป็นยา
 • ชำนาญรักษาโรคเรื้อรัง ( NCDs ) โรคภูมิแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ผิวหนัง น้ำเหลืองเสีย ระบบทางเดินอาหาร ท้องผูก โรคโลหิตสตรี ออร์โมนผิดปกติมีบุตรยาก โรคระบบกล้ามเนื้อและข้อกระดูก กระดูกคด

ตารางลงตรวจและหัตถการ

วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
วันเสาร์ ต้น-ปลายเดือน เวลา 8.00-17.00 น.


พทป.นัฐฐยา คงต้อง (หมอเอฟ)

พทป.นัฐฐยา คงต้อง (หมอเอฟ)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
  สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากายวิภาคศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2   
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชี่ยวชาญ

 1. เวชกรรม ตรวจรักษาด้วยการจับชีพจรตรีธาตุ เบญจวาโยวิถี วิเคราะห์ธาตุถึงความเจ็บป่วย ประยุกต์กับความรู้การตรวจร่างกายแผนปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์สาเหตุโรค และการวางแผนรักษา
 2. หัตถเวชกรรม นวดรักษาด้วยการกดจุด นวดคลายกล้ามเนื้อตามศาสตร์กายวิภาคขั้นสูง โรคกล้ามเนื้อ ข้อ เอ็น 
 3. การใช้หลักการโภชนบำบัด รักษาอาการด้วยอาหาร

ตารางลงตรวจและหัตถการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.


พท.ชยกร อังศุวัฒนากุล (หมออาร์ม)

พท.ชยกร อังศุวัฒนากุล (หมออาร์ม)

ประวัติการศึกษา

 1. ระดับปริญญาตรี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความเชี่ยวชาญ

 • เวชกรรมไทย ตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน วางแผนการรักษา และบำบัดรักษาด้วยการใช้โภชนาการบำบัดและจ่ายยาสมุนไพร 
 • หัตถเวชกรรม นวดกดจุดรักษาและปรับโครงสร้างตามแนวทางการแพทย์แผนไทย

ตารางลงตรวจและหัตถการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
วันเสาร์แรกและเสาร์สุดท้ายของเดือน เวลา 8.00-17.00 น.