สินค้า

ข้อแนะนำและเงื่อนไขการซื้อ

ข้อแนะนำและเงื่อนไขการซื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้ เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด กับ ลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์ (ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย

 

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำกัด หมายรวมถึง ผู้ผลิต ตัวแทนที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัท
“ลูกค้า” หมายถึง บุคคล, ที่ปรึกษา, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือหน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท
“สินค้า” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้
“เว็บไซด์” หมายถึง เว็บไซด์ chamafarmorganic.com
“ราคาสินค้า” หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลดหรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคาโดยไม่รวมค่าขนส่ง
“ส่วนลด” หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสมหรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท
“คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท กับ ลูกค้า

 

ข้อตกลงทั่วไป

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้ ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ 
 3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้า ใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้ บริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก 
 4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทสงวนสิทธิปฏิเสธการขายสินค้ากับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย 
 5. เมื่อลูกค้าเข้าใช้เว็บไซด์นี้บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการและลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาขายสินค้าให้กับลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหรือประกอบธุรกิจค้าส่ง
 7. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ
 8. บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ข้อมูลสินค้า ภาพถ่ายของสินค้าที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์ หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์ สี หรือจากการบรรจุภัณฑ์ บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการ

 1. การลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซด์นี้ ลูกค้าตกลงให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงแก่บริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ลูกค้าตกลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนั้นให้บริษัททราบทันที โดยทำการแจ้งแก้ไขทางเว็บไซด์หรือติดต่อแจ้งให้บริษัททราบ
 2. ลูกค้าตกลงเก็บรักษารหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซด์ไว้เป็นความลับ ห้ามทำการเปิดเผยให้ผู้ใดทราบ การเข้าใช้งานเว็บไซด์โดยผ่านทางบัญชีและรหัสของลูกค้า ลูกค้ารับรองว่าเป็นการดำเนินการของลูกค้าเอง
 3. หากลูกค้าประสงค์ยกเลิกการลงทะเบียนกับบริษัท ให้ลูกค้าเสนอความประสงค์ดังกล่าวไปที่บริษัท การยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้ามีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้ตอบรับคำเสนอยกเลิกโดยการแจ้งกลับเป็นหนังสือหรือแจ้งผ่านทางอีเมล์ของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่ทำการยกเลิกการลงทะเบียนและ/หรือคำสั่งซื้อและ/หรือ การรับบริการของลูกค้าได้ อนึ่งการยกเลิกการลงทะเบียนของลูกค้าไม่มีผลกระทบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่ลูกค้าได้กระทำไปแล้ว และ/หรือการสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการที่เป็นการสั่งซื้อต่อเนื่องราคาสินค้า และการชำระเงิน
 4. สินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเสนอสินค้าตัวอื่นที่มีมูลค่าและประเภทใกล้เคียงกันแทน หรือเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท หรือบริษัทและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น
 6. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์
 7. เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลงหรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว
 8. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มีหรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตามที่ทำให้บริษัทไม่สามารถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงินหรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป

 

การชำระเงิน

 1. ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการจะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ
 2. การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
  บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
  อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 3. กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

 

การส่งสินค้า

 1. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญโดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางช่องทางในเว็บไซด์

 

ข้อกำหนดความรับผิด

 1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน
 2. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย
 3. สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย

 

การคืนสินค้า / การคืนเงิน

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆ รวมทั้งไม่จำต้องคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ